Schlenkerla Smoked Malt Aged Spirit

Buy this
  • £54.00

The Schlenkerla interpretation of whisky: distilled from Schlenkerla smoked beer, aged on Schlenkerla smoked malt. Very smooth and mildly smoky. 500ml bottle.


40%

500ml